Türkmen sungatynyň genji hazynasy


“Garaşsyz,
Baky Bitarap Türkmenistanda milli sungatymyzy ösdürmegiň esasy ugurlary” atly ylmy-amaly
maslahat geçirildi


       Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe müňýyllyklara utgaşyp gidýän taryhymyzyň naýbaşy gymmatlyklaryny özünde jemleýän taryhy ýadygärliklerimizi düýpli öwrenmek, olary geljekki nesillerimize ýetirmek boýunça döwlet derejesinde uly işler amala aşyrylýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň täze eseri “Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly ajaýyp kitabynyň elimize gelip gowuşmagy diýseň buýsandyrjy wakadyr. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň jöwher paýhasyndan dörän “Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly ajaýyp kitabyna bagyşlanyp “Türkmen sungatynyň genji hazynasy” atly hoşallyk maslahaty geçirildi. 


Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm