Kitaphana

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň döwrebap enjamlaşdyrylan kitaphanasy bar. Onda dersler boýunça kitap gory üpjün edilip, okuw kitaplary, çeper edebiýatlar, monografiýalar, kataloklar toplumy ýerleşdirilen. Kitaphanada sanly bilim ulgamy giňden ýola goýlup, elektron kitaplar girizilen. Kitaphananyň tekjelerini Hormatly Prezidentimiziň edebiýatlary bezeýär. Şeýlede aýratyn burçda halypa mugallymlaryň  türkmen dilinde çap edilen okuw kitaplary we okuw gollanmalary ýerleşdirilen. Mundan başga-da akademiýanyň kitaphanasynda talyplara halypa mugalymlar özbaşdak okuw temalaryna, diplom we ýyllyk işlerine taýýarlyk işlerini geçýärler.

Ýokary okuw mekdebimiziň halypa mugallymlarynyň awtorlyk etmeginde çap edilen kitaplar:
Kitaby okamak we ýükläp akmak üçin: «Gadymy dünýä sungatynyň taryhy»
Kitaby okamak we ýükläp akmak üçin: «Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynyň taryhy»


Paýlaş

Ylym

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň döwrebap enjamlaşdyrylan kitaphanasy [...]

Altyn fond

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň döwrebap enjamlaşdyrylan kitaphanasy [...]

Kitaphana

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň döwrebap enjamlaşdyrylan kitaphanasy [...]

Sport

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň döwrebap enjamlaşdyrylan kitaphanasy [...]

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm