Sport

Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri netijesinde sport we bedenterbiýe, olarda gazanylýan üstünlikler güýçli depgin bilen ösýär. Gysga wagtyň içinde paýtagtymyz Aşgabat şäherinde we welaýatlarymyzda birnäçe sport mekdepleri guruldy we sport desgalaryny gurmak güýçli depgin bilen dowam edýär. Şeýlelikde  welaýatlarymyzda we paýtagtymyzda sport desgalary işjeň hereket edip, sport bilen meşgullanýan ýaş türgenleri gözläp tapmak hem olara tälim bermek boýunça uly işler alyp barylýar. Islendik iş bilen meşgullananyňda, haýsy hünärde zähmet çekeniňde hem sport we bedenterbiýe hereketleri saglygymyz üçin örän derwaýysdyr. Şol sanda biziň ýokary okuw mekdebimiz hem sungatyň dürli ugurlary boýunça bilim berýändigine garamazdan, sport bilen meşgullanmak we bedenterbiýe maşklaryny ünsden düşürmeýär. Ýagny, okuw meýilnamalarymyza laýyklykda ähli hünärlerde talyplarymyza bedenterbiýe sapaklary geçilýär we arakesme wagtlarynda bedeniňi taplamak üçin sport bilen meşgul bolmaga mümkinçilikler döredilen. Talyplarymyzyň birnäçesi öz saýlap alan hünärinden daşary sport bilen meşgullanyp, birnäçe halkara ýaryşlara gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Mahlasy, Türkmenistanda  sportyň uly ösüşlere eýe bolýandygy şübhesiz hakykatdyr. Çünki sport halkymyzyň sagdynlygynyň hem ruhubelentliginiň girewidir.

Paýlaş

Ylym

Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri [...]

Altyn fond

Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri [...]

Sergiler

Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri [...]

Kitaphana

Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri [...]

Sport

Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri [...]

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2022) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2022) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2022), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08