Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanan sergi

Web saýtymyzyň sergiler sahypasynda ýokary okuw mekdebimizde geçirilýän naýbaşy sergilerden pursatlary we sungat eserlerini halk köpçüligine ýetirýäris:

Bedew sergisi
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen Diýarymyzyň her bir güni toýdur-baýramlara beslenýär. Her ýylda aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy uludan bellenip geçilýär. Ahalteke bedewiniň baýramy mynasybetli at çapyşyklary, bedewleriň arasynda gözellik bäsleşikleri gurnalýar. Şol sanda, ahalteke atlarynyň gözelligini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, zergärleriň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň, dizaýnerleriň, teleoperatorlaryň arasynda bäsleşik geçirilýär. 
2024-nji “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli döredijilik bäsleşigi geçirildi.
Bäsleşige Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň halypa mugallymlary, talyp ýaşlary hem-de erkin suratkeşler gatnaşdylar. Bäsleşige nakgaşlyk, zergärçilik, heýkeltaraşlyk, amaly-haşam sungaty we foto we neşir önümleri bilen gatnaşdylar.

                                                                                                          Serwi Esenowa
                                                                      “Amaly-haşam sungaty” fakultetiniň
3-nji ýyl talyby


Paýlaş

Ylym

Web saýtymyzyň sergiler sahypasynda ýokary okuw mekdebimizde geçirilýän naýbaş [...]

Altyn fond

Web saýtymyzyň sergiler sahypasynda ýokary okuw mekdebimizde geçirilýän naýbaş [...]

Kitaphana

Web saýtymyzyň sergiler sahypasynda ýokary okuw mekdebimizde geçirilýän naýbaş [...]

Sport

Web saýtymyzyň sergiler sahypasynda ýokary okuw mekdebimizde geçirilýän naýbaş [...]

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm