Magtymgulynyň goşgularyna bagyşlanan aýdym-sazly dabara geçirildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri
Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiz
Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Magtymguly
Pyragynyň döredijilik dünýäsine aýratyn sarpa goýulýar. Häzirki günde beýik
şahyryň döredijiliginden ylham alýan bagşy-sazandalaryň ajaýyp aýdymlary saz
sungatynda  öz ornuny tapdy. Munuň bilen
baglanyşykly Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda
gurnalan talyp ýaşlaryň Magtymguly Pyragynyň döredijiligi bilen baglanyşykly
sungat eserleriniň arasynda mahmal owazly bagşylaryň aýdym-sazly çykyşlary
ýerine ýetirildi. Damana Ahal  bagşyçylyk
ýolunyň sungaty ugrundan Guwanç Toýçyýewiň beýik şahyryň “Ýeter sen”, “Bu işi”,
“Jem bolup”, “Ýagşysyn”, Ogulgerek Durdyýewanyň dana akyldaryň goşgularyna
“Näme sen”, “Boýlaryňa” atly ýerine ýetiren liriki aýdymlary, ýaş nesillerimizi
watansöýüjilik, jebislik, agzybirlik, ruhubelentlik ýolunda terbiýelemekdäki
ähmiýetli orny diýseň uludyr. 

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm