BUÝSANÇLY HOŞALLYKLAR

     2023-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda “Watansöýüjilik ruhuna ýugrulan umumy okuw sapagy” atly hoşallyk maslahaty geçirildi.
Maslahatyň başynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ýaşlaryň döwrebap bilim almaklary hem-de saýlap alan hünärleriniň kämil ussady bolmaklary ugrunda döwlet ähmiýetli işler üstünlikli dowam etdirilýändigi dogrusynda çykyş etdiler. 
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde ýurdumyzyň taryhy, ýaş nesliň borçlary barada geçiren umumy sapagynda türkmen halkynyň şöhratly taryhy, milli gymmatlyklary, özboluşly däp-dessurlary, ýaşlaryň öňünde durýan wezipeler baradaky gymmatly pentleri bu günki günde örän ähmiýetlidir.
Gahryman Arkadagymyz özüniň tutanýerli başda durmagynda döredilen Arkadag şäherini gurmakda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň hem-de Türkmen Döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyp ýaşlarynyň işjeň gatnaşandygyny üçin Hormatly Arkadagymyzyň aýdan minnetdarlyk sözlerini aýratyn belläp geçdiler.
Hoşallyk maslahatyň dowamynda Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyz ýaşlarymyzyň öňünde halkymyzyň şöhratly taryhynyň, merdana pederlerimiziň ruhy-ahlakly ýol-ýörelgelerine kybap gelýän, watansöýüjilik, halallyk, zähmetsöýerlik, ylymly-bilimli, medeni aň-düşünjeli, ekologiýa terbiýesi bolan ýaşlar bolmalydygy barada eden wagyz-nesihatynyň ähmiýetini belläp geçdiler.
Geçirilen hoşallyk maslahatyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň, Milli Liderimiz, Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli tutumly işleriniň rowaç almagyny, janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny arzuw etdiler!

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm