Hormatly Prezidentimiziň adyndan baş baýraklar gowşuryldy

“Türkmen bedewi gözelligiň nusgasy” atly Ahalteke bedewiniň gözelligini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, zergärleriň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň, dizaýnerleriň, teleoperatorlaryň arasynda geçirilen döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. 
Olardan Türkmenistanyň halk suratkeşi Ada Gutlyýewe “Berkarar we Bagtyýar” atly haly eseri, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Amaly-haşam sungaty” kafedrasynyň mugallymy Şirin Gylyjowa “At şaý-sep toplumy” atly eseri, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Amaly-haşam sungaty” kafedrasynyň mugallymy Zakirjan Babaýewe “Şan-şöhrat getiren türkmen bedewi” atly nakgaş eseri, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Heýkeltaraşlyk” kafedrasynyň talyby Kerim Soltanowa “Behişdi bedew” atly heýkel eseri, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Metbugat merkeziniň çapdan öňinçä işleri ýerine ýetirýän sehiniň kompýuter operatory Merdan Kyýasowa “Türkmen bedewleri” atly foto işi, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Türkmen owazy” teleradioýaýlymynyň teleoperatorlar toparynyň üçünji derejeli teleoperatory Muhammetgeldi Gulowa “Bedewler” atly wideoşekili üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan baýraklar we degişli diplomlar gowşuryldy.
Olaryň her biri bedewiň aýratyn täsin keşbini döretdiler. Eserlerde Zemin bilen asmanyň sazlaşygy ýaly, hakykat bilen hyýalbentlik utgaşsa-da, olaryň ählisinde ahalteke bedewlerine halkymyzyň çäksiz söýgüsi beýan edilýär.

 

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm