TDÇA-nyň Mejlisler jaýy. Içeri Işler ministrligi bilen talyplaryň arasynda duşuşugy

2022-nji “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň noýabr aýynyň 8-ne Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirligiň 4-nji bölüminiň müdiri polisiýanyň podpolkownigi Annadurdy Jyrykowyň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Jenaýat agtaryş müdirligiň bölüm müdiri polisiýanyň maýory Guwanç Weliýewiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň 4-nji müdirliginiň bölüm müdiri, polisiýanyň maýory Batyr Berkeliýewiň, Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň wekili polisiýanyň kapitany Mekan Orusowyň, Aşgabat şäheriniň Talyplar saglyk öýüniň lukmany Şemşat Arabowanyň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik işlerini güýçlendirmek, olaryň ýüze çykýan nogsanlyklardan daşda durmaklaryny gazanmak, hukuk bilimlerini artdyrmak, zyýanly endikleriň adamyň saglygyna ýetirýän zyýany baradaky sowatlygyny ýokarlandyrmak, hukuk bozulmalaryny duýdurmaga, jenaýatçylygyň öňüni almaga, milli däp-dessurlaryny giňden wagyz etmek maksady bilen, terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm