Türkmen alabaýy – ynamyň we wepalylygyň nyşany atly fotosergisi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda umumadamzat ähmiýetli gymmatlyklarymyzyň hatarynda duran alabaý itini terbiýelemegiň milli tejribesini giňden wagyz etmek maksady bilen Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirliginiň we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde «Türkmen alabaýy – ynamyň we wepalylygyň nyşany» atly fotosergi geçirildi. Bu sergide Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Nakgaşçylyk” kafedrasynyň mugallymy Gahryman Goçmyradow, Baýram Nuryýew, “Dizaýn” kafedrasynyň mugallymy Hoşgeldi Atasaparow, “Nakgaşçylyk” kafedrasynyň 6-njy ýyl talyby Hoşgeldi Garajaýew, “Grafika” kafedrasynyň 3-nji ýyl talyby Mahym Atakowa dagylar hormat haty bilen sylaglandylar.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm