Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda alnyp barylýan asyrlara barabar işleriň ähmiýeti dogrusynda düşündirmek we ynsanperwer ugurlaryna degişli derslerden talyplara sapak bermek kafedranyň mugallymlarynyň esasy wezipeleri bolup durýar.

Kafedrada okadylýan Türkmenistanyň taryhy, filosofiýa, sosiologiýa, syýasaty öwreniş, ykdysady teoriýa, bedenterbiýe ýaly okuw dersleri hem-de alym Prezidentimiziň pähim-paýhasyndan dörän edebi we ylmy kitaplarynyň ähmiýeti baradaky sapaklar talyplara sagdyn ruhly döwrebap eserleri döretmäge ylham berýär. Kafedranyň mugallymlary Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli alyp barýan syýasatyny metbugat sahypalaryndaky makalalary, tele we radio ýaýlymlardaky çykyşlary bilen wagyz edip gelýärler.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm