Nakgaşçylyk kafedrasy

Kafedrada stanok nakgaşçylygy, teatr-bezeg nakgaşçylygy, monumental nakgaşçylygy, miniatýura nakgaşçylygy, filmiň şekillendiriş çözgüdi ugry boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Talyplar esasan reňk bilen surat çekmegiň usullaryny, kanunlaryny, tehnikasyny we tehnologiýasyny hem-de taslama mümkinçilikleriniň çözgüdini öwrenýärler.

Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» hem-de beýleki döwlet bäsleşiklerine nakgaşçylyk hünäriniň mugallymlary we talyplary gatnaşyp mynasyp baýraklara eýe bolýarlar. Bu kafedranyň uçurymlary ýurdumyzyň muzeýlerinde we medeniýet öýlerinde, ýokary we ýörite çeperçilik mekdeplerinde işläp bilýärler.Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm