Heýkeltaraşlyk kafedrasy

Kafedrada heýkeltaraşlyk hünäri boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Talyplara heýkel ýasamagyň serişdelerini, adam tebigatynyň gözelligini, dürli heýkel ýadygärliklerini nepis işläp bejermek boýunça amaly işleri  öwredilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginde heýkeltaraşlyk bölüminiň mugallymlary we talyplary ýeňiji boldular. Kafedranyň talyplarynyň birnäçesi GDA döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň heýkeltaraşlyk bölüminde okaýan talyplarynyň arasynda Moskwa şäherinde geçirilýän bir aýlyk halkara simpoziumlara gatnaşdylar. (S.Atamämmedow-2009ý., Ç.Amanow-2010ý., A.Ýoldaşewa-2011 ý.) Uçurymlar ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde işläp döredijiliklerini dowam etdirip bilýärler.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm