Bäsleşigiň netijesi

2023-nji ýylyň 11-nji aprelinde ýokary okuw mekdepleriniň arasynda zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen iňlis dili dersi boýunça Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti tarapyndan test görnüşinde “English Spelling” atly bäsleşigi geçirildi.
Bu bäsleşige Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň gujurly talyplary gatnaşyp öňdebaryjy orunlara mynasyp boldular. Olardan “Dizaýn” kafedrasynyň 1-nji  ýyl talyby Näzli Kiçiýewa I orny, “Grafika” kafedrasynyň 1-nji  ýyl talyby Maýsa  Salyhowa we “Amaly-haşam sungaty” kafedrasynyň 2-nji  ýyl talyby Altynjemal Rejepnurowa III orunlary eýelediler hem-de diplomlar bilen sylaglandylar.


Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm