Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe 2022-nji «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 26-njy aprelinde Aşgabat kinoteatrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň «Şäherlerdäki baglar» atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänamanyň berilmegi baradaky hoş habar geçen hepdede Türkmenistanyň BMG-nyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasyndan gelip gowuşmagy mynasybetli «Bag-bossanly Aşgabadym» atly dabaraly maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň halypa mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar. Maslahatda ýokary okuw mekdebimiziň ylmy işler boýunça prorektory, sungaty öwreniş ylymlarynyň kandidaty Nurýagdy Ýagşymyradow Suw we «Şäherlerdäki baglar» barada, ýagny, Türkmenistanyň döwlet syýasatynda tebigata aýawly garamak, onuň baýlyklaryny gorap saklamak hem-de köpeltmek, ykdysadyýete «ýaşyl» tehnologiýalary we ýörelgeleri ornaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berilýändigini çykyşynda giňişleýin beýan etdi.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm